Catalogue bơm Pentax, Download file PDF tất cả các dòng máy bơm

Lạc Hồng xin gửi đến quý khách Catalogue bơm Pentax của tất cả các dòng máy bơm Pentax. Trong Catalogue có đủ hình ảnh, đặc tính kỹ thuật, lưu lượng bơm, …

Đây là Catalogue bơm Pentax từ chính hãng Pentax Italy, giúp khách hàng nắm rõ được thông số sản phẩm cũng như phân biệt được hàng chính hãng.

Hướng dẫn tải (download) Catalogue

Bấm vào liên kết tiêu đề của dòng bơm tương ứng. Website sẽ mở file Catalogue PDF xang tab trình duyệt mới. Để tải về máy tính bấm vào nút tải xuống (download) từng dòng sản phẩm.

Tải tất cả Catalogue bơm Pentax

Tải, download catalog tất cả máy bơm nước Pentax

Tải Catalogue từng dòng bơm Pentax

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng PM

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng CP

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng MD

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng JMC

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng CAM

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng CAM100N-140

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng CAM150-300

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng CAB

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng INOX

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng MPX

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng MPA

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng AP

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng CM45-100

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng CM164-314

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng CM400-550

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng CR

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng CS

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng CH160-310

Tải, download catalog bơm Pentax dòng CH350-550

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng CB

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng MB

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng CMnorm

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng CA-CAX

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng 4CA-4CAX

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng CMG-CMGX

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng ULTRA3-5

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng ULTRA7-9-18

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng ULTRA_A

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng ULTRA3-5_S

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng ULTRA7-9-18_S

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng ULTRA SA

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng ULTRA_V

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng ULTRA3-5-7_L

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng ULTRA9-18_L

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng ULTRA_LG

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng ULTRA_SV

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng ULTRA3-5-7_SL_SLX

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng ULTRA9-18_SL_SLX

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng ULTRA3-5-7_SLG

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng ULTRA3-5-7_SLXG

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng ULTRA9_SLG_SLXG

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng ULTRA18_SLG_SLXG

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng ULTRA18-22_HX

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng ULTRA35_HS_HX

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng ULTRA50_HS_HX

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng ULTRA75_HS_HX

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng ULTRA90_HS_HX

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng MSV/ 4MSV

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng MSH/ 4MSH

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng MSV/MSH – UNE 23-500-90

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng AMSH/ 4AMSH

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng GARDEN

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng SUPERDOMUS

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng BOOSTERSET 2 ULTRA

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng BOOSTERSET 2 ULTRA S

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng BOOSTERSET 2 ULTRA V

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng BOOSTERSET 2 ULTRA L

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng BOOSTERSET 2 ULTRA18_LG

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng BOOSTERSET 2 ULTRA SV

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng BOOSTERSET 2 ULTRA SL_SLX

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng BOOSTERSET 3 ULTRA V

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng BOOSTERSET 3 ULTRA L

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng BOOSTERSET 3 ULTRA18_LG

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng BOOSTERSET 3 ULTRA SV

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng BOOSTERSET 3 ULTRA SL_SLX

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng BOOSTERSET 1 ULTRA V + VSD

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng BOOSTERSET 1 ULTRA3-5-7_L + VSD

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng BOOSTERSET 1 ULTRA9-18_L + VSD

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng BOOSTERSET 1 ULTRA18_ LG + VSD

Tải, download catalog bơm Pentax dòng BOOSTERSET 1 ULTRA SV + VSD

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng BOOSTERSET 1 ULTRA3-5-7_SL_SLX + VSD

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng BOOSTERSET 1 ULTRA9-18_SL_SLX + VSD

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng BOOSTERSET 1 ULTRA3-5-7_SLG + VSD

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng BOOSTERSET 1 ULTRA3-5-7_SLXG + VSD

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng BOOSTERSET 1 ULTRA9_SLG_SLXG + VSD

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng BOOSTERSET 2 ULTRA V + VSD

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng BOOSTERSET 2 ULTRA L + VSD

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng BOOSTERSET 2 ULTRA18_LG + VSD

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng BOOSTERSET 2 ULTRA SV + VSD

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng BOOSTERSET 2 ULTRA SL_SLX + VSD

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng BOOSTERSET 3 ULTRA V + VSD

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng BOOSTERSET 3 ULTRA L + VSD

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng BOOSTERSET 3 ULTRA18_LG + VSD

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng BOOSTERSET 3 ULTRA SV + VSD

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng BOOSTERSET 3 ULTRA SL_SLX + VSD

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng DP

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng DP_DPV

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng DG

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng DX

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng DH

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng DB

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng DV

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng DV-P

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng DV4

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng DM

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng DM-P

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng DM4

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng DM4-P

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng DC

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng DCT

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng DCT-P

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng DTR

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng DTRT

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng DTRT-P

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng 5PES

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng 3S

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng 4L

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng 6L

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng 6LMG

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng 6LRS

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng 6LMS

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng 8LMG

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng 8LRS

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng 8LMS

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng 10LMG

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng 10LMS

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng 12LMS

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng 4MPE / 6MPE

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng 4MPEW / 6MPEW

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng 4MPC / 6MPC

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng 6R / 8R / 10R

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng 8I – 10I

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng 80-132 / 160-355

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng 4PS

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng HIDROMATIC / HIDROTANK

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng EPIC / IPFC

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng PM, PT, QS, QR, Q2

Tải, download catalog máy bơm nước Pentax dòng ACCESSORIES

Trang web của hãng: https://www.pentax-pumps.it/

Giới thiệu về Pentax

Triết lý kinh doanh

Tạo ra giá trị là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi. Một sản phẩm chất lượng có thể tiếp cận được với tất cả mọi người. Trong những năm qua, công ty đã thiết lập một tổ chức có thể hỗ trợ đầy đủ các hoạt động kinh doanh, với mạng lưới kết nối nó với các công ty đã hoạt động trên thị trường và tăng cường khả năng đối mặt với các mối đe dọa tiềm ẩn do nền kinh tế toàn cầu gây ra. Các sản phẩm của PENTAX đã có mặt tại hơn 100 quốc gia nhờ vào khả năng vượt qua các rào cản nhập khẩu của một số chính phủ và các quốc gia có nhiều trường hợp được chứng minh là tiêu cực cho toàn bộ dân số.

Lịch sử hình thành

Ở đâu có Nước, ở đó có Pentax. Trong nhiều năm nay, PENTAX đã chiếm thị phần lớn trên thị trường máy bơm chạy bằng động cơ trên thế giới. Bộ phận kinh doanh không ngừng làm việc để phục vụ tốt hơn các khách hàng hiện tại và mở ra thị trường mới, nhờ có nhiều loại sản phẩm được xử lý cho phép đáp ứng hầu hết các ứng dụng trong lĩnh vực máy bơm. Tập trung chặt chẽ vào các cuộc khảo sát thị trường để chuyển ngay lập tức bất kỳ yêu cầu mới nào cho bộ phận R&D: cách tốt nhất để phát triển và dự đoán đầy đủ các kịch bản trong tương lai.

 • 1980: Pentax là kết quả của một chiến lược được thiết kế vào cuối những năm 1980 và hướng tới việc thành lập một tổ chức công ty được cấu trúc dựa trên phân cấp sản xuất.
 • 1990: Công ty được thành lập vào năm 1990 bởi sự hợp nhất của Elettromac và Zetabase, hai công ty có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Nhờ các công nghệ tiên tiến và hợp lý hóa quy trình sản xuất, công ty trong những năm 1990 đã tạo dựng được vị thế trên thị trường.
 • 1994: Foras đã tham gia group.
 • 2000: Tăng cường sản xuất các mẫu mã, số lượng khách hàng và tốc độ giao hàng.
 • 2010: Tập đoàn Pentax mở rộng trở lại với sự gia nhập của Marly: một công ty chuyên sản xuất máy bơm công nghiệp.
 • 2018: Tập đoàn, hiện là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực này, đạt doanh thu hợp nhất 70 triệu euro.
 • 2019: Công việc mở rộng trụ sở điều hành bắt đầu bằng việc tạo ra một trung tâm hậu cần mới với diện tích hơn 8.000 mét vuông.

Sứ mệnh

 • Sứ mệnh của Pentax là cung cấp các giải pháp chất lượng cao cho mọi nhu cầu và thị trường với việc bổ sung niềm đam mê và sự xuất sắc của thương hiệu sản xuất tại Ý.
 • Mỗi sản phẩm đều được kiểm tra hai lần tại các cơ sở riêng của mình để đảm bảo chất lượng tốt nhất.
 • Kinh nghiệm, Nghiên cứu và Phát triển, Niềm đam mê và Năng động làm nên lịch sử thành công và sự nghiêm túc của Pentax trong việc phục vụ khách hàng tại hơn 120 quốc gia trên toàn thế giới.

Pentax thực hiện kiểm tra điện và thủy lực trên từng máy bơm được lắp ráp. Một thử nghiệm hoàn thiện bổ sung được thực hiện trên các máy bơm tùy chỉnh để đảm bảo chức năng của tất cả các bộ phận đã lắp đặt.

Linh hoạt

 • Pentax luôn lắng nghe, phân tích và nỗ lực để mang đến những điều tốt nhất cho khách hàng. Có nhiều yếu tố tạo nên một dịch vụ hoàn hảo: nhu cầu của khách hàng, khu vực địa lý quan tâm, thời tiết. Pentax nghiên cứu kỹ lưỡng mọi trường hợp, xác định giải pháp tốt nhất và cuối cùng là tự tin can thiệp.
 • Việc sản xuất được phát triển trên nhiều dây chuyền lắp ráp, hoàn thiện và thử nghiệm. Sự linh hoạt và kinh nghiệm đóng vai trò nền tảng để luôn đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tạo dựng mối quan hệ tin cậy với các đối tác và nhà cung cấp. Mỗi dây chuyền có thể quản lý việc sản xuất bất kỳ sản phẩm nào một cách chính xác và kịp thời.

Chất lượng

 • Ở đâu có kiểm soát, ở đó có độ tin cậy: đây là cơ sở của thành công. Pentax đặt các sản phẩm vào chế độ kiểm soát chất lượng liên tục: từ chứng nhận, đến kiểm tra trực tuyến, đến thử nghiệm. Để luôn đảm bảo tốt nhất.

Kiểm soát nội tuyến
Tất cả các giải pháp của Pentax đều phải trải qua các thử nghiệm chức năng, điện và thủy lực riêng lẻ (và không phải ngẫu nhiên) đối với các đường thử khả năng chịu lỗi.

Chứng chỉ
Chính sách của công ty dựa trên việc cải tiến liên tục tất cả các quy trình, cả sản xuất và tổ chức, nhằm tôn trọng môi trường cũng như: cam kết được chứng thực bằng việc giới thiệu Hệ thống chất lượng được chứng nhận phù hợp với UNI EN ISO 9001 và Quản lý môi trường được chứng nhận Hệ thống tuân thủ tiêu chuẩn UNI EN ISO 14001. Ngoài ra, việc hoạch định một Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe trong công việc, theo tiêu chuẩn OHSAS 18001.

Khu vực thử nghiệm, nghiên cứu và phát triển
Pentax đã tạo ra hai phòng hoàn toàn tự động, được trang bị thiết bị công nghệ tiên tiến để nghiên cứu và thử nghiệm các nguyên mẫu ý tưởng mới. Nó gửi các thiết bị đến các bài kiểm tra cụ thể để đánh giá chức năng của chúng ngay cả trong các tình huống căng thẳng cao.

Đại lý Pentax tại Việt Nam

Ngày 26/8/2016 được sự cho phép của Pentax Industries Italy, công ty Máy bơm Pentax Co., Ltd chính thức khai trương Showroom Pentax tại Việt Nam, trụ sở đặt tại Hà Nội.

Showroom đi vào hoạt động sẽ mang đến cho quý khách các sản phẩm máy bơm nước hiệu Pentax nhập khẩu chính hãng từ Italia.Sau đây là một số hình ảnh về buổi khai trương Showrom Pentax đầu tiên tại Việt Nam:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button