Bơm chìm nước thải Tsurumi

Bơm chìm nước thải Tsurumi 50PU2.75

Bơm chìm nước thải Tsurumi

Bơm chìm nước thải Tsurumi 80PU21.5

Bơm chìm nước thải Tsurumi

Bơm chìm nước thải Tsurumi 80PU22.2

Bơm chìm nước thải Tsurumi

Bơm chìm nước thải Tsurumi 80PU23.7

Bơm chìm nước thải Tsurumi

Máy bơm chìm Tsurumi 40PU2.15

Bơm chìm nước thải Tsurumi

Máy bơm chìm Tsurumi 40PU2.15S

Bơm chìm nước thải Tsurumi

Máy bơm chìm Tsurumi 40PU2.25

Bơm chìm nước thải Tsurumi

Máy bơm chìm Tsurumi 40PU2.25S

Bơm chìm nước thải Tsurumi

Máy bơm chìm Tsurumi 50PU2.4

Bơm chìm nước thải Tsurumi

Máy bơm chìm Tsurumi 50PU2.4S

Bơm chìm nước thải Tsurumi

Máy bơm Tsurumi 50PU2.75S

Bơm chìm nước thải Tsurumi

Máy bơm Tsurumi 80PU22.2

Bơm chìm nước thải Tsurumi

Máy bơm Tsurumi 80PU23.7