Showing all 6 results

Máy đầm dùi chạy điện

Đầm dùi bê tông ZN25 – 0.75Kw

Máy đầm dùi chạy điện

Đầm dùi bê tông ZN35 – 0.75Kw

Máy đầm dùi chạy điện

Đầm dùi bê tông ZN50 – 1.1Kw

Máy đầm dùi chạy điện

Đầm dùi bê tông ZN70 – 1.1Kw

Máy đầm dùi chạy điện

Đầm dùi bê tông ZW10 – 2.2Kw

Máy đầm dùi chạy điện

Đầm dùi bê tông ZW7 – 1.5Kw