Máy bơm công nghiệp Saer

Máy bơm nước Saer IR32-160A

Máy bơm công nghiệp Saer

Máy bơm nước Saer IR32-160B

Máy bơm công nghiệp Saer

Máy bơm nước Saer IR32-160C

Máy bơm công nghiệp Saer

Máy bơm nước Saer IR32-200A

Máy bơm công nghiệp Saer

Máy bơm nước Saer IR32-200B

Máy bơm công nghiệp Saer

Máy bơm nước Saer IR32-200C

Máy bơm công nghiệp Saer

Máy bơm nước Saer IR32-250A

Máy bơm công nghiệp Saer

Máy bơm nước Saer IR32-250B

Máy bơm công nghiệp Saer

Máy bơm nước Saer IR40-160A

Máy bơm công nghiệp Saer

Máy bơm nước Saer IR40-160B

Máy bơm công nghiệp Saer

Máy bơm nước Saer IR40-200A

Máy bơm công nghiệp Saer

Máy bơm nước Saer IR40-200B