Bơm chìm nước thải Tsurumi

Máy bơm chìm Tsurumi 40U2.25

Bơm chìm nước thải Tsurumi

Máy bơm chìm Tsurumi 40U2.25S

Bơm chìm nước thải Tsurumi

Máy bơm chìm Tsurumi 40UA2.25

Bơm chìm nước thải Tsurumi

Máy bơm chìm Tsurumi 50U2.4

Bơm chìm nước thải Tsurumi

Máy bơm chìm Tsurumi 50U2.4

Bơm chìm nước thải Tsurumi

Máy bơm chìm Tsurumi 50U2.4S

Bơm chìm nước thải Tsurumi

Máy bơm chìm Tsurumi 50UA2.4S

Bơm chìm nước thải Tsurumi

Máy bơm chìm Tsuurmi 50U2.75

Bơm chìm nước thải Tsurumi

Máy bơm chìm Tsuurmi 50U21.5

Bơm chìm nước thải Tsurumi

Máy bơm chìm Tsuurmi 80U2.15

Bơm chìm nước thải Tsurumi

Máy bơm chìm Tsuurmi 80U2.75

Bơm chìm nước thải Tsurumi

Máy bơm chìm Tsuurmi 80U22.2